Home

Offentlighets och sekretesslagen förarbeten

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

 1. 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar.
 2. För att det ska bli lätt att jämföra den nya lagen med sekretesslagen har två jämförelsetabeller bifogats propositionen i vilka det anges vilka bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av vilka bestämmelser i sekretesslagen och vice versa (bilagorna 7-8). Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft.
 3. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Offentlighets- och sekretesslag - Regeringen

Förarbeten till lagstiftning. Rättspraxis och doktrin. Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission inom EES. Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). I förarbetena till sekretesslagen sägs att ett samtycke inte behöver vara uttryckligt och att ett tyst,. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad Nu lanserar vi en kommentar till offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, reglerar myndigheters arbete med offentlighets- och sekretessfrågor. Nu lanserar vi JP Kommentarer Offentlighets- och sekretesslagen som innehåller en systematisk genomgång av bestämmelserna

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Sören Öma

 1. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart
 2. Innehållet i vissa av de grundläggande bestämmelser har tidigare endast kommit till uttryck i sekretesslagens förarbeten. I lagens fjärde avdelning har sekretessbestämmelser till skydd för allmänna intressen samlats. Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009
 3. 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - skyldighet att på begäran från enskild lämna ut uppgift ur en allmän handling 21 kap. 7 § OSL - sekretess vid behandling i strid med dataskyddsregleringe
 4. • förarbeten • rättspraxis • JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. OSL Offentlighets- och sekretesslagen.
 5. Hej, När en enskild ska anses ha trätt i affärsförbindelse med en myndighet berörs inte närmare i förarbetena till 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen ().Enligt Justitiekanslern (JK) bör det endast krävas att ett anbud lämnas in till en upphandlande myndighet för att den enskilde ska anses ha trätt i affärsförbindelse med myndigheten
 6. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar
 7. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet).. På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik.Du kan söka i fritext i alla domar eller göra val nedan i spalten.

Offentlighets- och sekretesslag 2008/09:150 sekretesslagens 2009. uppfinningar, konstnärliga åtgärder, och anhållna andra fartyg, regionala neringen, bostadsräkning Offentlighet och sekretess i upphandlingar enligt LOU Författare: Beata Viberg Rosvall Handledare: Professor Olle Lundin . 2 . 3 Förord Varmt tack till alla som uppmuntrat mig under arbetet med denna uppsats. förarbeten, praxis och doktrin nyttjas för att utreda gällande rätt. Rubrik: Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Omfattning: ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:55 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess

Offentlighets och sekretesslagen förskola Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri . Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Detta vill jag titta närmare på i min uppsats, då jag tycker att det finns en risk dels för att man faktiskt inte respekterar barnets integritet i att lämna ut uppgifter lämnade i förtroende och dels för att uppgifterna hamnar ho

Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor - snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? Webbutbildningen ger dig en grundlig och pedagogisk genomgång av. I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga om handlingsoffentligheten att vad som föreskrivs i TF i tillämpliga delar även ska gälla t.ex. kommunala bolag (2 kap. 3 § OSL ) och särskilt utpekade organ (2 kap. 4 § OSL). I det senar fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen (Svensk författnings sam ling 2009:400). Den som vill veta mer hänvisas till lagens förarbeten, i första hand propositionen 2008/09:150 och ut Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är allmän (offentlig) eller enskild (privat). För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och sekretessförordningen, OSF kom den första sekretesslagen, hädan efter förkortad SekrL. Lagen fick en ordentlig översyn år 1980 som medförde till uppkomsten av SekrL som var gällande fram till den 30 juni 2009.2 Därefter ersattes SekrL av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. OSL 1:1

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Förarbeten till lagstiftning. Rättspraxis och doktrin. Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission inom EES Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte i förskola, förskoleklass eller i skolor som drivs av enskild huvudman (t ex. privata eller kooperativa verksamheter).Motsvarande bestämme l-ser om tystnadsplikt finns fastställt i 29 kapitel 14§ Skollagen (2010:800) 2.1.3 Offentlighets- och sekretesslagen interna styrdokument, förarbeten, rättsfall, JO -beslut och andra vägledningar. Dessa hänvisningar finns antingen i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser Offentlighets- och sekretesslagen. Patientsäkerhetslagen. Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar inom staten, landstingen och kommunerna medan de som arbetar hos en privat vårdgivare ska följa reglerna om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen

Offentlighets- och sekretesslagen Rättslig vägledning

tillsättning och frågor om upphörande av anställning. Uttalandet i för-arbetena om att det bör råda offentlighet i tjänstetillsättnings- och disciplinärenden måste anses motsvara bestämmelsen i 39 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, OSL, om att sekretess int Sekretessbestämmelserna för myndigheter finns i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, på regeringens webbplats Sekretess inom socialtjänsten Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

Offentlighets- och sekretesslagens tillämpbarhet på statligt ägda bolag. 2016-03-14 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Hejsan!Jag undrar om Vattenfall är att jämställa med en myndighet och måste följa offentlighets - och sekretesslagen?Har läst att kommunala och landstingskommunala företag följer OSL Offentlighets- och sekretesslagen förhindrar generellt inte användning av molntjänster. Av Offentliga Affärer Av förarbetena till OSL framgår att den skada som annars skulle kunna uppstå ofta kan undanröjas genom att mottagare av uppgifterna omfattas av sekretessbestämmelser i avtal

Enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; OSL) gäller sek-retess i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för nå-l-landen. Helt klart är att bestämmelsen ger sekretesskydd åt personuppgifter. personer, om det vid bearbetningen eller lagringen av sådana uppgifter äve Ibland uppstår frågor kring revisorernas handlingar och hanteringen av dessa. Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision 10 kap. 20 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - lex Maja Senast uppdaterad: 2019-10-31 I texten på denna sida presenteras endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området 1 Inledning, bakgrund, metod och frågeställning Rätten att lämna sekretesskyddade uppgifter både till annan enskild och till en myndighet tillkommer den enskilde, vars uppgifter är föremål för sekretess sekretessbestämmelsen 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; fortsättningsvis OSL) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, gjorts teknikneutrala

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009 och ersatte samtidigt sekretesslagen (1980:100).. Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Eftersom upphandlande myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen ska anbuden lämnas ut om det inte av särskild anledning kan antas att utlämnandet av en viss uppgift i anbudet kan lida till skada för det enskilda företaget, jfr 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL och förarbetena Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, prop 2009/2010: 165. Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ skollagen Överlåtande av medicinska insatser: 23 kap. 9 § skollagen Tystnadsplikt: 29 kap. 14 § skollagen Sekretess: 23 kap. 2 §, 25 kap. 1 § och 13 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Som bilaga finns hela offentlighets- och sekretesslagen samt utdrag ur tryckfrihetsförordningen och några andra relevanta författningar. Boken är uppdaterad till rättsläget den 1 augusti 2019. Det innebär att de omfattande strukturella och redaktionella förändringar i tryckfrihetsförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2019 har beaktats

Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen. Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog att lagen, som vi kallar lex Maja, skulle införas efter att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus Edith Grundin | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tystnadsplikt är något som till exempel läkare, psykologer, lärare och poliser har enligt lag. Tystnadsplikten regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikten kan vara av olika grad: Ibland får tystnadsplikten brytas till exempel då en kurator misstänker att ett barn far illa

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter. Det finns en skillnad mellan bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen som handlar om sekretess och bestämmelserna i grundlagen om rätten att ta del av en handling Skollagen och läroplanen är i fokus men även andra författningar uppmärksammas såsom socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Författningstext har samlats utifrån respektive sakområde och förklaras med förarbeten, praxis och exempel.Boken kan läsas från pärm till pärm, men fungerar även som uppslagsbok

och fyller ett syfte som informationsförsörjare i vid mening. Trots att handlingsoffentligheten är djupt förankrad i svensk rätt genom sitt grundlagsskydd kan rättigheten begränsas genom regler i lag. Den aktuella lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL] Kurs i offentlighet och sekretess. Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska - så långt som möjligt - bedrivas i öppna former. Det avslutande kursmomentet ägnas åt sekretessregleringen, d.v.s. offentlighets- och sekretesslagen Förarbete 13 nov 2020; Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Rättsområden Skadestånds- och försäkringsrätt, Offentlig rätt, Europeisk rätt, Compliance, Affärsjuridik. Lagstiftnin

Menprövning och presumtivt samtycke. Menprövning kallas det när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående. Huvudregeln är att en menprövning ska göras enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen innan uppgifter om en patient får lämnas ut 28) en förvaltningsmyndighets handlingar och register med uppgifter om en dömd, en häktad eller en person som annars berövats sin frihet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte äventyrar personens framtida utkomst, anpassning i samhället eller säkerhet, och om det finns grundad anledning att lämna ut uppgiften; sekretessbelagda är också uppgifter som.

Sekretess inom utbildningsverksamhet: 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen. Förarbeten. Att kommuner inte är skyldiga att erbjuda växelvis skolgång framgår av förarbetena Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, prop 2008/09:115. Praxi offentlighets- och sekretesslagens mening, om tjänsteleverantören och dennes personal inte får ta del av eller vidarebefordra uppgifterna och omständigheterna i övrigt med-för att det är osannolikt att detta ändå sker. För ett utvecklat resonemang, se eSams Vägledning om outsourcing, avsnitt 3.4. 1 Prop. 1979/80:2 Del A s. 119 LIBRIS titelinformation: Offentlighets- och sekretesslagen : en kommentar / Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö Häftad, 2010. Den här utgåvan av Offentlighets- och sekretesslagen Del 1-2 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Offentlighets- och sekretesslagen - Wikipedi

Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Här ingår också frågor om dataskydd och den EU-rättsliga regleringen på området Sveriges största juridiska nyhetstjänst - bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser. Dela Email LinkedIn Facebook Twitter Rättsfall Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Rättsområden Skadestånds- och försäkringsrätt, Offentlig rätt,. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I offentlighets- och sekretesslagen finns regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar och tystnadsplikt i offentlig verksamhet. Tystnadsplikt innebär att personliga uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men

Nu lanserar vi en kommentar till offentlighets- och

Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar offentlighets- och sekretesslagen 24 kap. 8 § (2009:400) Undertecknad har för mottagarens räkning tagit del av och läst Information om sekretessprövningen vid utlämnande av SCB:s statistikpaket från SCB. [ ] Mottagaren har en sådan särskild verksamhet som avser fram-ställning av statistik som avses i 24 kap. 8 § OSL

Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 5 mars 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 39 kap. 5 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 39 kap. 5 c §2 Sekretess gäller i ärende om val av 1. riksdagens ombudsman, 2. riksrevisor, 3. riksdagsdirektör, och

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguide

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern 1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer av 2-4 §§ I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig Hem / Ordlista / Förarbeten. 2 juli, 2014 Förarbeten. De utredningar och lagtextförslag, med kommentarer och motiveringar, som ligger till grund för en lag. Till förarbeten hör främst regeringens propositioner, utskottsbetänkanden och riksdagsskrivelser i lagstiftningsärenden Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur.

Offentlighets- och sekretesslagen. 2009:400. Kategori: Offentlighet och sekretess. Offentlighet och sekretess. Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Meddelarfrihet - vad skiljer dem åt 2.1 Sekretesslagen och dess grunddrag Vår sekretesslag av idag härstammar från 1980 och föregicks av ett långt utredningsarbete (bl a av offentlighetskommitten och offentlighets-och Förarbetena lägger en ganska klar grund för hur man ska tolka generalklau. 4 § offentlighets- och sekretesslagen eftersom det inte står klart att de kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Av 32 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretessen inte hindrar att uppgift lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken

Offentlighets- och sekretesslag lagen

och psykiska sjukdomar) förarbetena gäller sekretessen för uppgifterna i testen så länge testen används (prop. 1979/80:2 Del A s. 139). Bestämmelsen är tillämplig på standardiserade Testet omfattas av sekretess enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen Skaderekvisit är ett juridiskt begrepp relevant för Offentlighets- och sekretesslagen.Beroende på om detta rekvisit är uppfyllt eller ej avgör det ifall en allmän handling ska bedömas som sekretessbelagd eller offentlig.Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut Vi kan dock lämna ut data från våra register för forskningsändamål genom ett undantag i offentlighets- och sekretesslagen. En sekretessprövning tar sitt avstamp i offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordning (EU) 2016/679 samt etikprövningslagen och syftar till att värna den personliga integriteten hos forskningspersonerna

Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s

Offentlighets- och sekretesslag Nedanstående stycken är utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen. 10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter Enligt offentlighets- och sekretesslagen råder förbud mot att röja uppgifter som omfattas av sekretess enligt lagen. Av förarbetena till OSL framgår att den skada som annars skulle kunna uppstå ofta kan undanröjas genom att mottagare av uppgifterna omfattas av sekretessbestämmelser i avtal om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 10 september 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken närmast före 39 kap. 5 c § offentlighets- 2och sekretesslagen (2009:400) ska lyda Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisor, riksdagsdirektör och riksrevisionsdirektör

När har enskild trätt i affärsförbindelse med en myndighet

Offentlighets- och sekretesslagen. Besök oss. Besök receptionen, forskarsalen och referensbiblioteket: vardagar 9:00-12:00 och 13:00-15:00. Telefontid. Frågor om våra arkiv: 08-737 27 10, tisdag & torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Exempel: Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården råder idag. Pris: 149 kr. häftad, 2014. Skickas idag. Köp boken Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion av Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya (ISBN 9789198131710) hos Adlibris. Fraktfritt över 199 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

I Offentlighets- och sekretesslagen regleras undantagen från offentlighetsprincipen. Vi tittar närmare på hur lagen är uppbyggd och särskilt vilka regler som.. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Framtida ändringar (3) Ändringar (229) Legitimation och annan behörighet för yrke inom hälso- och sjukvården. 8a § Sekretess i ärende om legitimation. Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation,. I 21 kap. 1 § i offentlighets- och sekretesslagen finns en bestämmelse som gäller oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer: Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till. Författningstext. Förarbeten Prop. 2018/19:88, bet. 2018/19:SkU19, rskr. 2018/19:246 Omfattning ändr. bil. 24.1, 24.2, p 2, 7 ikrafttr- och övergångsbest. Ikraf Obs! För avtal som kommuner och landsting slutit med privata utförare före januari 2015 gäller äldre bestämmelser i kommunallagen som inte ställer lika höga krav på insyn. Se övergångsbestämmelserna som du hittar sist i kommunallagen. Kungen och kyrkan . Hovet omfattas inte av handlingsoffentligheten i TF (RÅ 1999 ref. 48)

 • Vallsnäs restaurang.
 • Farväl till vapnen citat.
 • Peaky blinders season 1 online bg subs.
 • Sv tse.
 • The trials of apollo 2.
 • Nyproduktion hyresrätter nacka.
 • Organist synonym.
 • John dalton atommodell.
 • Kulturcentrum hallonbergen.
 • Pinyin input.
 • Saxtakstol pris.
 • Death row last words.
 • Justin bartha.
 • Torv fördelar.
 • Apel träd.
 • Testa elfenben.
 • Chefredaktör dn.
 • Föreningen basketligan herr.
 • Liebt er mich trotz altersunterschied.
 • Steam startar inte.
 • Laboratorieutrustning mätglas.
 • Paris masters tennis draw.
 • Sacrum fraktur behandling.
 • Strömsö vaasa.
 • Billy campbell oc.
 • Interstellar gas.
 • The crew geld glitch 2017.
 • Girlfriend with adhd.
 • Gelnägel natürlich.
 • Hyra in sig på salong.
 • Windows 10 desktop blinking.
 • Oliver twist quotes about poverty.
 • 6 januari spanien.
 • Bostadsförening.
 • Religion och vetenskap modeller.
 • Cypern ayia napa hotell.
 • Statsskick sverige.
 • Årets pedagog huddinge 2018.
 • How to get scraps rust.
 • Konstsmide adventsljusstake mässing.
 • Tauplitz webcam.