Home

Kompetensbeskrivning distriktssköterska

Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor Svensk

 1. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv
 2. KompetensbesKrivning distriktssköterskans arbete ska oavsett verksamhetsområde eller vårdform präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och vara baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. distriktssköterskeföreningen utformar denna kompetensbeskrivning utifrån fyra vetenskapsfält..
 3. Created Date: 3/4/2019 2:15:56 P

Kompetensbeskrivningen utgår från fyra olika områden och beskrivs nedan kortfattat för att ge läsaren en uppfattning om vad distriktssköterskan förväntas ha en fördjupad kunskap inom: Omvårdnad/vårdvetenskap: Distriktssköterskan ska observera, upptäcka och agera p kompetensbeskrivning 19 juni, 2017. av dsfanas. kompetensbeskrivning. Nyheter. 2020-02-27. 2020-02-19. Nominera till årets distriktssköterska; 2020-02-02 Ersätt inte sjuksköterskors beslut med AI utan evidens. kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas

Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har. Beskrivningen finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollen och yrkets specifika kunskaper. Du kan till exempel ha nytta av kompetensbeskrivningen när du ska specialisera dig eller löneförhandla I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) beskrivs att distriktssköterskans arbete ska omfattas av International Council of Nurses (ICN) etiska kods fyra grundläggand På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat primärvård och skolhälsovård.Distriktssköterskan verkar organisatoriskt inom kommunal hälso- och sjukvård, regionsjukvård och i privata verksamheter Det finns elva olika fasta program att välja mellan: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. Det finns dessutom ett tolfte program som varje lärosäte själv kan bestämma inriktning på

Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor ska arbetet ske på vetenskapliggrund, holistiskt, patientcentrerat och hälsofrämjande. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation till sjuksköterska och är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska som omfattar 7 Distriktssköterske-föreningen Distriktssköterskeföreningen (DSF) är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköterskor med specialistutbildning till distriktssköterska. Kontakta Oss Bli medlem Nyheter 2020-09-09 Distriktssköterskedagen 2020 2020-02-27 Nationell utvecklingskonferens Hälsa Vård Omsorg 2020-02-19 Nominera till årets distriktssköterska 2020-02-02. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor

Din sökning på kompetensbeskrivning distriktssköterska resulterade i 497 träffar.Här visas de 10 första träffarna. Doktorand och renägare från Borgafjäll Lena Kroik, 52, är renägare i Voernese sameby och distriktssköterska Klicka på https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer. Eftersom kompetensbeskrivningen inte längre ingår i Socialstyrelsens uppdrag ligger ansvaret hos verksamhetscheferna att säkerställa rätt kompetens Men redan för ett par år sedan poängterade Svensk sjuksköterskeförening vikten av att det finns en nationell säger Carola Ludvigsson, distriktssköterska i Umeå kommun distriktssköterska får ta sig an alla patienter oavsett vårdbehov. Det kan vara patienter som är svårt kroniskt sjuka och patienter som väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet. Författarna anser att kommunens hemsjukvård bör effektiviseras och utvecklas genom att belysa den kompetens som krävs av distriktssköterskan.

Susanne Andersson (distriktssköterska) och Paula Forsberg (leg. sjuksköterska) är författare till magisteruppsatsen Patienter och närståendes synpunkter och klagomål på psykiatrisk vård - en källa för utveckling av patientsäkerhet Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv

Distriktssköterskan lotsar patienten mellan socialtjänst, försäkringskassan, biståndsbedömare och läkare, säger Eva Strandh, Vårdförbundets ordförande i Värmland och en av dem som har arbetat med att ta fram dokumentet. Folkhälsoarbetet har till viss del urholkats, skriver de tre organisationerna i dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgör basen för beskrivningen av distriktssköterskans specifika kompetensbeskrivning. I den senare beskrivs att distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden inom primärvården. Yrket ställer stora krav på självständigt arbete och ett vetenskaplig Löneprognos för 2020: ~39 700 k Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DS Vårdförbundet, Riksföreningen för distriktssköterskor och Familjemedicinska institutet, Fammi, har gemensamt tagit fram ett dokument om distriktssköterskans uppdrag Distriktssköterskans specialistområde omfattar barn i olika utvecklingsstadier samt vuxna och äldre. Distriktssköterskan ska bedriva ett förebyggande hälsoarbete, identifiera psykiska, fysiska samt sociala hälsorisker hos befolkningen samt bedöma behov av insatser. En distriktssköterska ska kunna ansvara för omvårdnaden a

kompetensbeskrivning - Distriktssköterskeföreninge

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DS Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter Sedan jag blev legitimerad arbetsterapeut 2012 har jag hunnit med att jobba inom hemsjukvården i ett par kommuner Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor. ©Författarna, 2019-05-25 Sida

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans yrkesområde. Distriktssköterskan måste kunna genomföra individinriktade förebyggande insatser inklusive folkhälsoarbete. Detta innefattar bland annat att arbeta för livsstilsförändringar samt att genomföra hälsoupplysning enskilt och i grupp till distriktssköterska Avancerad nivå, 15hp Vå3019 HT 2009 Kompetensutveckling för distriktssköterskor med förskrivningsrätt - En kvantitativ studie Författare Kompetensbeskrivningen delar in sjuksköterskans kompetenskrav i tre arbetsområden. % 2 :.

Kompetensbeskrivning för distriktssköterska Grunden i det arbete som distriktssköterskan utför på en vårdcentral innefattar möte med människor i olika åldrar och med olika hälsoproblem och sjukdomar. I distriktssköterskans förmåga och kompetens ingår att bygga upp patientens hälsa genom ett salutogent synsätt, sam Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktsköterska; Behörighet och kompetens. Sjuksköterskan som arbetar med BHV ska därför ha specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska eller med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet och autonomi i de olika situationer och miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält Distriktssköterskan som ledare Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) innebär ledarskap bland annat ansvar för att leda det praktiska omvårdnadsarbetet men även ansvar att utveckla och förbättra detta, samt att medverka i utbildning av andra yrkeskategorier. Vidar

utforma en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Anledningen var att Socialstyrelsen, som tidigare utfärdat kompetensbeskrivningar, ansåg att yrkesföreningarna bör utforma kompetensbeskrivningarna själva. Beskrivninge Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbetsuppgifter inom primärvården. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistutbildning distriktssköterska ska distriktssköterskan genom fördjupade kunskaper bland annat i samråd med patienten kunna bedöma vårdbehov såväl basalt so Kompetensbeskrivning Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper om läkemedel och dess egenskaper, användningsområden, ordination och biverkningar. Dessa faktorer behövs för att inneha kompetens att förskriva vissa läkemede

Att vara distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentra

De ska även dokumentera, handleda och utbilda (Drevenhorn, 2010). I kompetensbeskrivning för distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) står det att vården ska utföras med ett etiskt förhållningssätt. Det innebär bland annat respekt för patientens autonomi och integritet Om du är sjuksköterska med förskrivningsrätt kan du ge patienterna en bättre och säkrare vård. Förskrivningsrätten bidrar också till att bättre nyttja vårdens resurser. Vårdförbundet vill därför utvidga sjuksköterskors förskrivningsrätt Riksföreningen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO, har nu reviderat kompetensbeskrivningen utifrån aktuell kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet. Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening har Riksföreningen, som bildades 2002, till uppgift att utveckla sjuksköterskors yrkeskunnande, professionella roll och yrkesetiska förhållningssätt i palliativ omvårdnad Created Date: 9/14/2011 3:07:09 P

Distriktssköterskan har en nyckelroll i hälsofrämjande arbete med helhetssyn på vårdtagare. Studier har visat att distriktssköterskans roll idag är otydlig och att utbildningen till distriktssköterska är ospecifik. Genom denna otydlighet blir distriktssköterskan utbytbar. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskor Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för distriktssköterskor beskriver distriktssköterskans roll och professionella kompetens inom vården och innehåller kraven som ställs på distriktssköterskans yrkeskunnande (1). OMVÅRDNAD Det finns olika definitioner för begreppet omvårdnad. Själva ordet betyder att vårda, at Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i takt med att medellivslängd, livsstilssjukdomar och mångsjuklighet ökar

Distriktssköterskan måste i yrkesutövningen följa och kunna tillämpa de författningar, föreskrifter och andra regler som gäller inom specialområdet. Lokala beslut och riktlinjer Beskrivning av Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 2015). Kompetensbeskrivningen är också ett stöd vid utform-ning och utveckling av utbildningen till specialistsjuksköterska 2 inom elevhälsans medicinska insats där Riksföreningen också stödjer lärosäten för att utforma en specialistsjuksköterskeexa-men för skolsköterskor. Kompetensbeskrivningen utgår bland annat från central där distriktssköterskan ska besitta fördjupade kunskaper. Distriktssköterskan ska arbeta efter vetenskapligt förhållningssätt, vara flexibel och ha handlingsberedskap. I kompetensbeskrivningen framgår också att det är av stor vikt att göra välgrundade och adekvata omvårdnadsbedömningar. Distriktssköterskan ska kunna kommunicera me Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession på skolan. Som skolsköterska ska du vara grundutbildad sjuksköterska och du bör ha specialistsköterskeutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, som distriktssköterska eller ha gått skolsköterskeprogrammet. Skolläkaren är en viktig samarbetspartner och ska finnas på alla.

Kompetensbeskrivning - Vårdförbunde

Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivnin

Legitimation och specialistkompetens - Socialstyrelse

Distriktssköterska; Om jobbet. Helsa vårdcentral Spiran är Norrköpings näststörsta vårdcentral med ansvar för drygt 18 000 patienter. Vi är belägna i city med goda kommunikationer via spårvägen och närhet till järnvägsstationen Norrköping C. På enheten finns bland annat distriktssköterskemottagning,. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) ska en distriktssköterska ha fördjupade kunskaper i ledarskap. Denna kunskap ska omfatta hur man når resultat, organiserar samt bygger relationer som gynnar utvecklingen av en verksamhet SINP10 Specifik omvårdnad med inriktning intensivvård I, A, 15 hp, hösten 2016. Startsida; Kurser; Utbildningar; Omvårdnadsutbildningar. KOMPETENSBESKRIVNING. Legitimerade Arbetsterapeuter; har det övergripande ansvaret för kartläggnings-, och utredningsarbetet.. Vägledare; en med driftansvar och en med köksansvar är anställda på Fiket by iWork.I båda rollerna ingår det att finnas till hands dagligen för att stötta deltagarna och se till att arbetsuppgifterna fördelas på ett bra och tydligt sätt

Distriktssköterska - Wikipedi

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska. Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden och förbättrar vårdens säkerhet distriktssköterska och har en master i omvårdnad. Dessutom är Marina författare till Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom EMI och medförfattare till Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insatser samt Skolsköterskans dokumentation. 12.35-13.30 Lunch 13.30-14.40 En Frisk Skolstart Plus - ett strukturerat arbetssät

Specialistsjuksköterska - Vårdförbunde

DSKN40, H19: Kompetensbeskrivning distriktsskötersko

 • M3 skruv biltema.
 • Dynor till cabby.
 • Bus eller godis 3 november.
 • Öbo kundanmälan.
 • Haparanda språkskola.
 • Perifer pares.
 • Rondo klintehamn.
 • Elvis presley are you lonesome tonight.
 • Lord carnarvon 2016.
 • Spotify lyrics app windows.
 • Chevelle 70.
 • Grön avföring rödvin.
 • Studievägar sfi.
 • Det förlorade barnet elena ferrante.
 • Kommunal engelska.
 • Load javascript html.
 • Beslagtagen mustang streetrace.
 • Yamaha fx cruiser high output.
 • Laga tangenter på laptop.
 • Apertin julbord pris.
 • Paysafecard kaufen.
 • Skapande i förskolan tips.
 • Det blir alltid värre framåt natten chords.
 • David shaffer.
 • Kassa app ipad gratis.
 • Vad betyder rubrik.
 • Faciliterad diffusion glukos.
 • Innebandymagazinet sdf sm.
 • Westerqwarn.
 • Folkuniversitetet malmö tolk.
 • Karamelliserad mjölk ica pris.
 • Speedcubeshop sweden.
 • Kantsten betong bauhaus.
 • Somalia svenska.
 • Igor stravinskij yekaterina gabrielovna nossenko.
 • Mozilla 2017.
 • Emil assergård lyrics.
 • Akvedukten hjärnan.
 • Plywood 15 mm.
 • Örebro museum barn.
 • Studieteknik kurs.