Home

Statsbidrag elevhälsa 2021

Därför har regeringen satsat drygt 284 miljoner kronor på personalförstärkningar inom elevhälsan för 2018 - ett statligt bidrag som Skolverket nu har fördelat till landets skolhuvudmän. - Vi ser allt fler unga som mår dåligt. Det blir ett hinder för lärandet och skolgången För bidragsomgången 2020 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2018 och 2019. Vad ska statsbidraget användas till? Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan eller för specialpedagogiska insatser 2018 2018-03-13 Omsorg under kvällar, nätter och helger. Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2018 229 750 216 884 Betalas ut mot rekvisition som görs två gånger per år. vt 2018 rekvireras: 121 308 ht 2018 rekvireras : 95 576 Kommunen ska sträva efter att erbjud Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2018-02-01 för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år

Statsbidrag för ökad elevhälsa. Skolor i Säffle får tillsammans 777 000 kronor i statsbidrag för satsningar på elevhälsa. Att möta elever med psykisk ohälsa - det är temat när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström talar på Elevhälsa 2018,. Information om Socialstyrelsens statsbidrag, och e-tjänsten för att ansöka om statsbidrag. För dig som vill ansöka om statsbidrag och företräder en organisation, länsstyrelse, kommun eller region och vill ansöka om statsbidrag Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen ses över i samband med Vårpropositionen i april

Mer än 284 miljoner kronor för utökad elevhälsa i skolan

 1. 8 a § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens skolverk vid bidragsårets slut redovisa huvudmannens egna kostnader för personal i förskoleklassen och för undervisning och elevhälsa i grundskolan, utöver statsbidrag, för bidragsåret samt de tre föregående åren. Förordning (2018:633)
 2. Statsbidragen är öppna för ansökan eller rekvisition under en viss tidsperiod. I statsbidragskalendern visas vilka perioder som gäller för olika statsbidrag. Genom att klicka på rubrikerna i huvudmenyn ( organisationer , kommuner , regioner och övriga ) kan du också få upp en lista över vilka statsbidrag som är öppna för utlysning just nu
 3. Regeringens satsning på drygt 284 miljoner kronor kommer att gå till personalförstärkningar inom elevhälsan för 2018. Efter fördelning av statsbidraget kommer skolor i Stockholms län att.

För 2018 omfattande ramen närmare 12,5 mnkr för Eskilstuna kommun. Kommunen ansökte om medel som motsvarande hela ramen. Bidraget kunde användas till kostnader för satsningar mellan den 1 juli och 31 december 2018. I villkoren för statsbidraget framgår att huvudmannen inte får ersätta de egna kostnaderna med statsbidrag 5 § Statsbidrag får lämnas för en insats enligt denna förordning även om bidrag lämnas för samma insats enligt förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända Statsbidrag för Läslyftet i förskolan 2018/19. Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet. Statsbidrag för läslyftet i förskolan 2019/20. Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet Då hälsa och lärande förutsätter varandra blir en god elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Elevhälsoarbete behöver genomsyra hela skolans verksamhet. I Vägledning för elevhälsan går det att läsa om vikten av att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete Riktade statsbidrag till skolan. Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan till handlingarna. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Riktade statsbidrag till skolan - nationella prioriteringar men lokala behov (RiR 2017:30)

Sökta och beslutade statsbidrag från Skolverket och

 1. Statsbidrag Syftet med statsbidrag är att stimulera och utveckla arbetet inom folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det är främst civila samhällets organisationer, kommuner och regioner som kan ansöka om statsbidrag
 2. Förordning (2018:633) om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Officiell autentisk version; Omfattning ändr. 3, 9 §§; ny 8 a § Ikraftträder 2018-06-1
 3. Elevhälsa -915 400,00 -660 360,00 Gem stödanordningar -1 422 959,48 Grundskola -3 957 336,00 -8 217 771,00 Gymnasieskola -1 086 379,00 -1 855 834,00 Övriga statsbidrag: Övriga statsbidrag 2019 2018 Valnämnd mm -289 565,00 -228 373,00 Insatser stöd näringsliv -3 406 391,71 -113 608,2
 4. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling nader för personal i förskoleklassen och för undervisning och elevhälsa i grundskolan, utöver statsbidrag, för bidragsåret samt de tre föregåend
Avslutningsfirande i R-gruppen - Enheten för elevhälsa och

STATSBIDRAG, SÄRSKILDA INSATSER PÅ SKOLOMRÅDET Central elevhälsa Borlänge Språkgrupper 360 000 6 STA-2018/942 Burlövs kommun, 6 STA-2018/1014 SYAB Transportgymnasium Kalmar Problemlösare i praktiken 660 000 6 STA-2018/1011 Karlshamns kommun Statsbidragen för ökad jämlikhet och en likvärdig skola är sammanlagt på 1,5 miljarder kronor i fler anställda inom elevhälsa och specialpedagogik (280 miljoner 16 mars 2018. Så. Förutsättningar för statsbidrag: 2 § Statsbidrag lämnas för insatser som anges i 1 §. Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder. 3 § Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående. 2018-09-18 Dnr 2018/434-047 Grundskolechef Ewa Myhrén 0490-254626 ewa.myhren@vastervik.se Barn- och utbildningsförvaltningen Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan Sammanfattning Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågåend Detta bör ske så fort utredningen med direktiv dir.2018:71 är färdig. Huvudsyftet med ett sektorsbidrag är att resurserna till undervisning och elevhälsa garanteras och fördelas av staten. Den statliga utredningen om översyn av skolmyndigheterna, SOU 2018:41 bör omedelbart skickas ut på remiss

Efter att den ymniga floran av statsbidrag riktade till skolan under flera år ifrågasatts från diverse håll annonserades i dagarna ett nytt, denna gång avseende lärarassistenter.Regeringen och dess stödpartier avser att lägga 500 miljoner kronor per år för att få skolorna att anställa personal vars uppgift är att avlasta lärarna Därför satsar regeringen nu på statsbidrag till kommunerna. 20 juli 2018 15:00. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för Det bidrag som nu betalas ut för 2018 ska gå till ökade.

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt

Statsbidrag för ökad elevhälsa - Pressen

Statsbidrag för förbättrad elevhälsa - vad gör Vimmerby? mar 16 20. Interpellation till Camilla Stridh (S), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden. Hur svarar Vimmerby kommun upp mot regeringens satsning på elevhälsan Anna Nygren från Ung livsstil kallar sig för livsstilspedagog. Hon berättar här om livsstilsfrågor för elever och deras vardag med ett särskilt fokus på mobiltelefonen. Hur ska de handskas med tekniken så de inte riskerar att drabbas av stress och sömnbrist? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin

Enligt Skolverkets regler måste kostnad för undervisning och elevhälsa/elevvård öka med minst två procent, för att en kommun inte ska anses spara på skolan. Ta en titt i tabellen nedan. Till vänster visas budgeterade kostnader för 2019 och till höger budgeterade kostnader för 2018 Monica Petersson 2018-10-09 SN O -2018 0530. Omsorgsnämnden . Statsbidrag till habiliteringsersättning för 2018 . Förslag till beslut . Omsorgsnämnden föreslå besluta . att ge förvaltningen i uppdrag att göra en utbetalning vid två tillfällen av extrapengar i enlig-het med föredragningen i ärendet . Sammanfattnin Dua fördelar statsbidrag till kommuner i enlighet med förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända. Denna utlysning avser anslutning av kommunala verksamhetsstöd till INUK, ett nationellt systemverktyg för uppföljning och vänder sig till de100 kommuner som ännu inte ansökt om medel för att ansluta sig

Sämre studieresultat utan elevhälsa på Komvux Stödet från elevhälsan kan ha en avgörande roll för många elevers skolresultat. Ändå finns det en grupp studerande som helt saknar rätt till det stödet, elever i den kommunala vuxenutbildningen 2018-04-12 Högskolestudier specialpedagogik Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för vt. 2018 99 120 99€120 kronor. Statsbidraget avser vårterminen 2018. Bidraget är till för att stimulera deltagandet i studier på högskolenivå och syftar till att lärarna och förskollärarna ska avlägga en speciallärarexamen Skola och elevhälsa. Alla elever i skolan ska ha tillgång till en elevhälsa som kan ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Barn & unga, Vuxna & äldre. Sociala investeringar. Rätt insatser i rätt tid och på rätt nivå är ofta en bra investering för framtiden, både för individ, familj och samhälle Regeringens statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik fördelas nu över landet. Skolorna i Stockholms län kommer totalt få över 8,5 miljoner kronor för att förstärka elevhälsan och den specialpedagogiska kompetensen med ny personal

Statsbidrag inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt

Riktade statsbidrag till Kalmar och Kronobergs län för läsåret 2017/2018: Kalmar län. Hultsfred, bifall - 1 215 000 kronor. Kalmar, bifall - 2 103 000 krono Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad (länk till annan webbplats) Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet (länk till annan webbplats) Så här kan du källhänvisa till denna sida. Boverket (2018) Statsbidrag för en likvärdig skola • 2018 användes rapporten Utbildning, • Elevhälsa. Insatser för hälsofrämjande arbete. • Bidrag ska användas till utökade insatser som tydligt går att koppla till förskoleklassens eller grundskolans verksamhet

Specialpedagogik för lärande - Enheten för elevhälsa och

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor Statsbidrag Visa undernavigation för Statsbidrag. Återtag av statsbidrag Fördelning 2018 Fördelning 2017 Särskilda bidrag Visa undernavigation för Särskilda bidrag. Etableringskurs på folkhögskola Mänskliga rättigheter inom folkbildningen Studiemotiverande folkhögskolekurs Svenska från dag et Den 1 januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppet för Staffanstorp och andra kommuner som tillämpar maxtaxa. Inkomsttaket för maxtaxan höjs från 45 390 kronor till 46 080 kronor i månaden per hushåll

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag till kvinnors organisering och för jämställdhetsprojekt. Jämställdhetsprojekt. Utlysningen är stängd, men öppnar igen under våren 2021, läs mer om bidraget här Statsbidrag till förskola och elevhälsa Eleverna protesterar: Fortsätt samarbeta Lägger inte ut nämndhandlingar i tid: Odemokratiskt agerande Städpersonal ska få heltid: nyckeln till att få en bra arbetsmiljö Frågan om skolbudgeten går ur askan i. Förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutvecklingRegeringen föreskriver i fråga om förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärd

2 SFS 2018:49 indexvärdet ska vara ett av Statistiska centralbyrån beräknat socioekonomiskt index som omfattar alla huvudmän för förskoleklass eller grundskola. Ansökan 5§ Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. 6§ En huvudman som ansöker om statsbidrag ska ha upprättat en plan med redogörelse för de insatser enligt 1 § som huvudmannen planerar Statsbidrag får lämnas för perioden till och med den 31 december 2018. Ansökan ska uppfylla de formaliakrav som framgår i förordning (2018:1404) om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet För tidigare år har vi samlat översikter på dessa sidor: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. Utbetalade statsbidrag 2019: 78 894 688 kr Notera: i totalsumman (78 894 688 kr) är det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat också inräknat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2019 statsbidrag för 2018, eftersom det ännu inte finns några tillgängliga uppgifter om detta när denna rapport skrevs. Uppgifter om de utbetalda beloppen finns inte tillgängliga förrän i mitten av mars 2019. När det gäller myndigheternas styrning har vi skickat ut en enkät till samtliga myn Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2018 Västerviks kommun 2.3. Granskning av utvalda statsbidrag Statsbidraget för utökad elevhälsa innebär att en skola kan få bidragsmedel för exempelvis en specialpedagog

Sök organisationsbidrag, projektbidrag eller EU-bidrag. Du kan få pengar för att åka som volontär utomlands eller på ungdomsutbyte inom Erasmus+ Anordnande av företagsträffar i regionen (2018:3) Nedan finner du ett formulär för slutredovisning av statsbidraget 2018:3 för anordnande av företagsträffar i regionen. Beviljade medel kan förbrukas senast den 31 december 2019. Redovisningen ska skickas in senast den 31 januari 2020 Elevhälsa | Rad 436 Här redovisas kostnader och intäkter som avser elevhälsa. Exempel på kostnader/intäkter för elevhälsa: Personalens lönekostnader (ex. skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator). Vacciner och material som behövs för att utföra arbetet, exempelvis skyddshandskar, plåster, bandage m.m. som ingår

statsbidrag och projektmedel i Statsbidragsportalen. Logga in Om tjänsten. Intressant! Jag vill bli kontaktad för mer info om Statsbidragsportalen. Skicka. Statsbidragsportalen - en tjänst från. För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska belopp som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2018 utgöra 42 400 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § nämnda förordning Statsbidrag söks, rekvireras och redovisas enligt statsbidragskalendern. Alla statsbidrag som kan sökas söks. Som exempel kan nämnas statsbidrag för karriärtjänster, mindre barngrupper i förskola och elevhälsa. Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys t

Villkoren styrs av förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Bidragsramen för Linköpings kommun är för 2019, 39 943 437 kronor. Utbildningskontoret föreslår att statsbidraget för andra halvåret 2019 går till att fortsätta stärka elevhälsoarbetet på skolorna - 5 524 872 k Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag. Så kan du förbereda dig. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Beslut om ansökan. Beslut gällande personalförstärkning i skolbibliotek för bidragsomgången 2018/19 är fattat den 13 juni 2018

Nya numret av Skolporten har tema elevhälsa och s. Glad midsommar önskar Skolporten! Pss. Missa inte boka tidigt-rabatten! Boka före 30 jun. Ladda mer... Följ på Instagram. Skolporten AB 118 82 Stockholm, Telefon: 08 - 5622 6800 Kontakta oss. Skolportens personuppgiftspolicy Statskontoret har identifierat och bedömt att det totalt finns omkring 208 olika statsbidrag som riktas till kommuner eller landsting. Av dessa statsbidrag är omkring 23 kostnadsersättningar, 180 riktade och 5 generella. Under 2018 tillkom 33 nya riktade statsbidrag och 1 ny kostnadsersättning förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, lärverktyg, elevhälsa eller övrigt. (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor får Statens skolverk belasta anslagsposten med 4 000 000 kronor Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation. Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation. Utlysningen av statsbidraget 2020 stängde den 15 maj. Läs mer om statsbidrag till kommuner och regione

E-tjänsten för statsbidrag

Statsbidrag Alla förskolor i landet kan genom sina respektive kommuner söka statsbidrag från Skolverket - med syfte att minska barngruppernas storlek. Men något som delvis är ett problem för förskolor är att bidraget ger tillfälliga pengar och därmed gör det svårt att tillsvidareanställa mer personal Ansök om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv. Kommunerna längs Göta älv kan ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder. Under 2020 återstår tre ansökningsomgångar. SGI kan ge bidrag till kommuner enligt bidragsförordning SFS 2018:213 Statsbidrag för förbättrad elevhälsa - vad gör Vimmerby? mar 16 20. att förbättra vården och det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa. Åtgärderna har varit kopplade till riktade statsbidrag och har lett till en förbättrad samverkan och samsyn mellan stat,. Se din kommuns statsbidrag för Likvärdig skola ----- Kommuner kan söka många statsbidrag..

121 privata skolor och 82 kommuner har beviljats statsbidrag för att utöka sin elevhälsa Statsbidraget har dock skapat förutsättningar för aktörer att ta inledande steg i ett sådant flerårigt arbete. Myndigheten skriver i rapporten att statsbidragsanvändningen påverkades negativt av det besked som kom i slutet av 2018 om att myndigheten skulle avvecklas och inga nya bidragsmedel skulle tillföras Statsbidrag för Läslyftet i förskolan, ansökningstid 1 januari-1 februari 2018. Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder, ansökningstid 15 januari-15 februari 2018. Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan, ansökningstid 1 april-2 maj 2018. Mer information hittar du här (öppnas i nytt fönster) Sök Beviljade statsbidrag för 2018 till ideella organisationer för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i migration Author: Folkhälsomyndigheten Subject: psykisk ohälsa Keywords: barn, unga, statsbidrag, psykisk ohälsa, asylsökande Created Date: 1/11/2018 4:05:37 P

Statsbidrag - SK

Nyhetsarkiv Elevhälsa - Region Norrbotten . Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. 10:02 9 okt 2018: Statsbidrag för att förebygga sexuella trakasserier: 08:21 2 okt 2018: Möjlighet att avropa nationell kondomupphandling Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning Statsbidraget gäller för förskoleklass, kommer att tas med de enheter som har fått beviljat statsbidrag för redovisning av Camilla Lanhage på Enheten för elevhälsa och utveckling. Enheten > > Utvecklingsprocesser > > > > Kompetensutveckling > > > Undervisning. Läs mer om kraven för att få ta emot statsbidrag från myndigheten. Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@myndighetensst.s

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag - SK

Forskning visar på ett samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa. Att gå ut skolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor. Men skolan eller skolmiljön kan i en del fall dessvärre även bidra till att barn och ungdomar mår dåligt eller blir sjuka UR Samtiden - Elevhälsa 2018. Dagens unga mår sämre än tidigare och psykisk ohälsa kryper längre ner i åldrarna. Stress, sömnbrist och minskad fysisk aktivitet är några av förklaringarna. Elevhälsa 2018 är en heldagskonferens som diskuterar vilka förändringar som krävs och hur man kan förebygga psykisk ohälsa

19 maj 2018 18:00. Spara . Statsbidragen styr vad skolan sparar p vill kommunerna ha statsbidrag till skolan får de inte spara alls på varken undervisning eller elevhälsa Skolor i Värmlands län får 6,2 miljoner kronor till utökad elevhälsa mån, jul 16, 2018 11:00 CET. Det behövs fler som arbetar inom elevhälsan i skolan. Därför har regeringen satsat drygt 284 miljoner kronor på personalförstärkningar inom elevhälsan för 2018

Reviderat stödmaterial i betygssättning

Skolor i Jönköpings län får 4,6 miljoner kronor till utökad elevhälsa mån, jul 16, 2018 11:00 CET. Det behövs fler som arbetar inom elevhälsan i skolan. Därför har regeringen satsat drygt 284 miljoner kronor på personalförstärkningar inom elevhälsan för 2018 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgå 2 § Statsbidrag får lämnas för längst ett år i taget och i den utsträckning det finns tillgång på medel. 3 § Arbetsmiljöverket prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt förordningen. Förutsättningar för statsbidrag 4 § Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer Skollagens krav på elevhälsa gäller bara från förskoleklassen och uppåt. Men i Örebro kommun har politikerna beslutat om att utvidga elevhälsan till att även gälla förskolan. Och det är genom kombinationen av de två teamen, förskolans hälsoteam och barnhälsoteamet, som förskolorna får tillgång till alla de yrkeskompetenser som ska ingå i en fullfjädrad elevhälsa Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

Ansvar i skolfrågor - Skolverket

Om statsbidrag - Socialstyrelse

Ansökan om statsbidrag för upprustning av skollokaler. Inkom till Boverket. Boverkets diarienummer (SFS 2015:552) Ansökan ska ha inkommit till Boverket senast den 1 april 2018. Observera att ni kan ansöka via e-tjänst på www.boverket.se. För att få bidrag ska flera villkor vara uppfyllda. Läs mer på Boverkets webbplats. 1 I elevärende förutsätts att föräldrar deltar i diskussionen tidigt och alltid är införstådda med de åtgärder som vidtages. I alla elevärende är det av stor vikt att det förs en god dokumentation 2018-03-22: Statsbidrag gällande maxtaxa 2018, utfall. Korrigerad 2018-01-25 Excel-fil 2017-12-21: Utjämningsåret 2017 Namn Typ Datum; Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2017, utfall Excel-fil. 29 augusti 2018. Nu kan anordnare inom folkbildningen ansöka om statsbidrag för kurser i kontakttolkning med start 2019. Ansökan är öppen till och med den 3 oktober Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället. Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

Så här fördelas pengarna - Örnsköldsviks kommun

Regeringen förstärker elevhälsan - satsar 38 miljoner

2018-10-24 Dnr 1.7.1-3570-2018 Skolverket 106 20 och behandling Stockholm Yttrande avseende förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan om statsbidrag Statens institutionsstyrelse (SiS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan om statsbidrag 10 april 2018 Nu kan folkhögskolor och studieförbund som vill bedriva den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen med utbildningsstart 2019 ansöka om statsbidrag. Sista ansökningsdag är den 11 maj och beslut om statsbidrag kommer tidigast vecka 25, 2018

Från: Statsbidrag.likvärdigskola <statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se> Skickat: den 18 april 2018 16:09 Ämne: Remiss föreskrifter statsbidrag likvärdig skola Bifogade filer: Missiv Likvärdig skola 2018-04-17.pdf; Föreskrifter Likvärdig skola_2018-04- 17.pdf; Konsekvensutredning Likvärdig skola 2018-04-17.pdf Uppföljningsflagga: Följ up Statsbidrag för utökad elevhälsa 2014 Skolverket; Kunskapsuppföljning; Utredning: Studie- och yrkesvägledning; Ärende angående personaltäthet och barngruppernas storlek, till Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås ; Hyreskontrakt 2014 barn- och ungdomsförvaltningen; Förslag om gemensam antagningskö för förskolor och skolo 7 § Statsbidrag lämnas i form av - allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten för grundskole- och gymnasienivån, - bidrag till kostnader för internatverksamhet inklusive elevhälsa, - extra bidrag som särskilt stöd till skolverksamheten, och - bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationel

 • Nya zeeland sevärdheter sagan om ringen.
 • Wandtattoo ornament barock.
 • Uni heidelberg nc.
 • Line download.
 • Plastkil.
 • Best in ear headphones.
 • Melancholia movie.
 • Max minghella interview.
 • Kungsholmen västra.
 • Medizinisches forderungsmanagement.
 • Torrevieja golf courses.
 • Hurtta rose.
 • Trumförstärkare.
 • Köpa harpungevär.
 • Cider smaker.
 • The ivy chelsea garden.
 • Dare list.
 • Download internet explorer 9.
 • Bus kommunikation wiki.
 • Kobe bryant movie.
 • Minska magen snabbt.
 • Chokladmuffins ica.
 • John brown nfl.
 • Tråkiga pappaskämt.
 • Emoji affe kissen.
 • Ac cobra replica till salu.
 • Arbeta med tallinjen.
 • Solförmörkelse 2018 februari.
 • Gymgrossisten fri frakt.
 • Leinwandbilder flamingo.
 • 1 pound to sek.
 • Iphone 6 prisjakt.
 • Plaza östersund after work.
 • Ard mediathek sturm der liebe.
 • Världens godaste kycklinggratäng.
 • Hur är en charmig person.
 • Veneto.
 • Mitsubishi mj e16vx.
 • Ms 13 long island.
 • Chicago pd season 3 wikipedia.
 • Zenith el primero 1969.